Thủ Tục Xin Giấy Đăng Ký Quyền Liên Quan Gồm Những Gì?

0 147

Thủ Tục Xin Giấy Đăng Ký Quyền Liên Quan Gồm Những Gì?

Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy đăng ký quyền liên quan

Chủ sở hữu quyền liên quan có lẽ trực tiếp hoặc ủy quyền cho đơn vị, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền liên quan tại trụ sở Cục bảo hộ quyền tác giả hoặc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, chuyển Cục bản quyền tác giả thông qua, giải quyết theo thẩm quyền.

đăng ký quyền liên quan anh 1

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển cho doanh nghiệp, cá nhân nộp đơn ngay sau khi nhận được kết quả phê duyệt, giải quyết của Cục bản quyền tác giả.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục bảo hộ quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Cách thức đăng ký quyền liên quan

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục bản quyền tác giả hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi chủ sở hữu quyền liên quan cư trú.

Thành phần giấy tờ đăng ký quyền liên quan

 • Tờ khai đăng ký quyền liên quan (theo mẫu).
 • Hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
 • Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

đăng ký quyền liên quan anh 2

 • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
 • Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.
 • Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.
 • Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Quyết định số 15/QĐ-BQTG ngày 23/3/2009 về việc ban hành “Quy chế doanh nghiệp và hoạt động của Văn phòng đại diện Cục bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quyết định số 16/QĐ-BQTG ngày 23/3/2009 về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Cục bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng.

Như vậy qua bài viết này chúng ta đã có cái nhìn tổng thế về các bước, thủ tục để đăng ký quyền liên quan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.